Kamerový systém

Kamerový systém v obci Zubák bol vybudovaný vďaka poskytnutej dotácií z MF SR
 
INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V OBCI ZUBÁK
 
Vážení občania a návštevníci našej obce.
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že od dňa 01.10.2018 bol v našej obci uvedený do prevádzky kamerový monitorovací systém. Prevádzkovateľom kamerového monitorovacieho systému je Obec Zubák.
 
Účelom spracúvania kamerových záznamov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb, je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, zníženie kriminality vrátane drobných priestupkov a ochrana majetku obce, občanov a prevádzok na území obce.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods.1 písm c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná teda najmä podľa §13 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Doba spracúvania kamerových záznamov je obmedzená lehotou do 15 dní od vykonania záznamu. Po uplynutí tejto lehoty bude digitálny záznam automaticky zlikvidovaný premazaním, s výnimkou záznamov, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.
 
Okruh dotknutých osôb sú obyvatelia obce a návštevníci obce. Rozsah spracúvaných osobných údajov je videozáznam tváre a postavy konkrétnej dotknutej osoby, ŠPZ vozidla pokiaľ je zidentifikovateľné s konkrétnou dotknutou osobou.
 
Kamerový monitorovací systém pozostáva zo statických kamier umiestnených v konkrétnych lokalitách, nahrávacieho zariadenia umiestneného v sídle prevádzkovateľa  a potrebného prevádzkového príslušenstva, súčasťou kamerového monitorovacieho systému nie sú mobilné kamerové zariadenia   (drony).  Je nainštalovaný dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Dodávateľ nainštaloval kamery do 12 lokalít v obci. Zároveň preškolil 1 oprávnenú osobu vybranú žiadateľom na obsluhu kamerového systému. Preškolená oprávnená osoba zabezpečuje obsluhu kamerového systému, zabezpečuje archiváciu záznamov a v prípade potreby bude vyhľadávať a spracovávať snímky pre príslušné orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní. Monitorovací kamerový systém bude pozostávať z:
 
  21 ks kamier
 
  3 ks nahrávacieho zariadenia,
 
  Príslušenstva : napájacích zdrojov a i.
 
  Umiestnenie kamerového systému bude nasledovné:
 
  Lokalita č. 1 – Vstup do obce
  Lokalita č. 2 – Prístupová komunikácia ku miestnemu cintorínu
  Lokalita č. 3 – Križovatka cesty III. triedy a miestnej komunikácie ku kostolu 
  Lokalita č. 4 – Obecný úrad (2 ks)
  Lokalita č. 5 – Priestranstvo pred KD (2 ks)
  Lokalita č. 6  – Priestranstvo pred ZŠ
  Lokalita č. 7  – Priestranstvo pri autobusovej zástavke "Bednári"
  Lokalita č. 8  – Priestranstvo pri autobusovej zástavke "Prílesie"
  Lokalita č. 9  – Priestranstvo pri autobusovej zástavke "Majere"
  Lokalita č. 10 - Areál MŠ v Zubáku  (7ks)
  Lokalita č. 11 - Chodba OcÚ
  Lokalita č. 12 - Posilňovňa (2ks)