Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Schválené VZN č.2/202317.08.202331.08.2023e7e74_VZNč. 2-2023.pdf
Zámer odpredaja majetku obce - Babača Kamil, Babača Silvester02.08.202316.08.202359051_zámer Kamil, Silvester Babača.pdf
Zámer odpredaja majetku obce - Haviarová02.08.202316.08.20230e348_zámer Juliana Haviarová.pdf
Návrh VZN č.2/202331.07.202314.08.2023182a1_VZN č. 2 - 2023 - návrh.rtf
VZN č.1/2023 - schválené04.07.202318.07.20238d55e_VZN ZaD č. 2 Zubák.pdf
Grepiniak - stavebné povolenie23.06.202307.07.2023f68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta.pdff68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta_km.pdff68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta_sit.pdf
Pozvánka na OZ13.06.202327.06.202369e46_Pozvánka na zastupitelstvo jún.pdf
Návrh VZN č.1/2023, ktorým sa vydáva Záväzná časť „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Zubák“13.06.202327.06.20234dfb3_návrh VZN ZaD č. 2 Zubák.pdf
Stavebné povolenie - Ján Grepiniak09.06.202323.06.202338484_03_sp_grepiniak_jan_rd.pdf38484_03_sp_grepiniak_jan_rd_km.pdf38484_03_sp_grepiniak_jan_rd_sit.pdf
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok30.05.202313.06.20233b665_Plán kontrol. činnosti na II. polrok 2023.docx
Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení kolaudačného rozhodnutia č. j. SÚ-3/2023-03-TS1-20 zo dňa 13.04.2023 VEREJNOU VYHLÁŠKOU18.05.202301.06.2023ef775_04_kr_ssd_12447_oprava_chyby.pdf
Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou18.04.202302.05.2023Navrhovateľ: Stredolovenká distribučná a.s.v zastúpení: PETROSTAV SK s.r.o.00cd2_03_kr_ssd_12447.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU13.03.202327.03.2023Žiadateľ p. Ján Grepiniak, bytom 020 64 Zubák 53 podal dňa 28.02.2023 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na pozemnú stavbu „Rodinný dom – novostavba“ umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN C 116/2 v katastrálnom území Zubák, obec Zubák. 0e40e_02_sp_grepiniak_jan_rd_oznamenie.pdf0e40e_03_sp_grepiniak_jan_rd_km.pdf0e40e_03_sp_grepiniak_jan_rd_sit.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU13.03.202327.03.20233d17a_02_sp_grepiniak_jan_cesta_oznamenie.pdf3d17a_03_sp_grepiniak_jan_cesta_km.pdf3d17a_03_sp_grepiniak_jan_cesta_sit.pdf
Zámer na prenájom priestorov garáže01.03.202315.03.20232f25a_Zámer na prenájom priestorov garáže.pdf
Návrh dodatku č.1 k VZN č.1/202201.03.202315.03.2023Zmena ceny vody.a867f_Dodatok č. 1 k VZN 1 -2022 o obecných poplatkoch.pdf
Zámer na prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice01.03.202315.03.2023d94fd_Zámer na prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice.pdf
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania stavby (§ 80) a pozvanie na ústne pojednávanie VEREJNOU VYHLÁŠKOU03.02.202317.02.2023Navrhovateľ fy. Stredoslovenská distribučná, a. s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení fy. PETROSTAV SK, s. r. o., sídlo Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín podal dňa 02.01.2023 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia na užívanie inžinierskej líniovej stavby „12447 – Zubák, Brehy: Zahustenie TS“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN C 126/1, KN C 1296 – KN E 1205/2, KN C 1295 – KN E 1204/1, KN C 445, KN C 251/1 v katastrálnom území Zubák, obec Zubák ako líniová stavba. 5e09a_02_kr_ssd_12447_oznamenie.pdf5e09a_02_kr_ssd_12447_sit.pdf
Rozpočet obce na rok 202315.12.202229.12.2022Rozpočet obce na rok 2023 - 20251c09b_Rozpočet 2023 - schválený.pdf
VZN č.3/2022 schválené15.12.202229.12.2022VZN č.3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenébb83d_VZN č. 3 - 2022 o miestnych daniach a komunálnom odpade final.docx