Komisie zloženie

- Komisia finančno-plánovacia, pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby a sociálne veci.
 
Predseda komisie – Ing. Peter Kanderka,
 
členovia – Bc. Andrea Sedláčková , Janček Jozef
 
- Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.
 
Predseda komisie – Mgr. Ivana Valachová,
 
členovia - Bc. Miroslav Zuzík, Silvester Babača
 
členovia /neposlanci/ - Štefan Šutriepka, Emília Parohová
 
- Komisia pre verejný záujem
 
Predseda komisie - Bc. Andrea Sedláčková
 
členovia - Jozef Janček, Ing. Peter Kanderka, Bc. Miroslav Zuzík