Kronika JDS

Prvé zasadanie výboru JDS
16.08.2007 10:21
Po založení výboru, sme sa stretli prvýkrát, aby sme si ujasnili a prebrali prácu každého člena výboru. Oboznámili sme sa so stanovami JDS. Stretnutie sa konalo v priateľskej atmosfére. Nakoniec sme zagratulovali našej tajomníčke Helenke.

Založenie Jednoty dôchodcov
08.09.2007 10:17
Dňa 8. septembra bola v obci založená Jednota dôchodcov. Na pozvanie starostu p. Bednára prišli aj pracovníci Jednoty z Púchova, ktorí nám poskytli a vysvetlili ako aj pomohli so založením a vedením organizácie, za čo im patrí vďaka.
 
Poďakovanie patrí aj p. starostovi, ktorý nám poskytol miestnosť a malé občerstvenie. Na stretnutí sa zišlo okolo 40 dôchodcov, ktorí sa aj prihlásili za členov a zvolili si aj výbor JDS:
 
Predseda:         Štefan Šutriepka
Podpredseda:    Ježo Adam
Tajomník:         Galová Helena
Pokladník:         Burmeková Mária
 
Členovia výboru:
Šutriepková Anna
Bulková Emília
Bednár Eduard
Krchňavek Vendelík

Stretnutie v Púchove
12.09.2007 10:23
Dňa 12.9.2007 sa konala schôdza JDS v Púchove zo základných organizácií. Za našu organizáciu boli  prítomní:
 
Š. Šutriepka, H. Galová, H. Šutriepková.
 
Boli sme milo privítaní aj členmi z ostatných organizácií.
 
Na stretnutí nás oboznámili s rôznymi aktivitami a podujatiami, ktoré sa robia v ostatných organizáciach.

Zasadanie výboru
13.09.2007 10:25
Na stretnutí výboru sme odsúhlasili tieto témy:
 
Príprava prvej členskej schôdze
Požiadať sponzorov o príspevok
Navrhnúť posedenie alebo zájazd
Uskutočnenie brigády
Záver
 
 
Prvá výborová schôdza prebehla v dobrej atmosfére nakoľko sú to začiatky.
 
Nakoniec nechýbala gratulácia našej pokladníčke Marienke.

Prvá plenárna schôdza
15.09.2007 10:27
Dňa 15.9.2007 sa konala prvá plenárna schôdza. Zišlo sa na nej 40 členov JDS. Výbor na nej oboznámil všetkých s nasledujúcim programom:
 
Uskutočnenie brigády u št. lesov
Možnosť rekreácie
Posedenie pri hudbe
Občerstvenie
Záver

Brigáda u štátnych lesov
20.09.2007 10:29
Na brigáde sa zúčastnili členovia:
 
Šutriepka Štefan
Ježo Adam
Burmek J.
Chudý J.
Dzurko J.
Bednár E.
Krchňavek V.
Zachar M.
Cyprichová M.
Dávidová J.
Kanderková A.
Babačová A.
Bulková E.
Parohová M.
Ďakujeme zúčastneným členom.

Druhá brigáda u štátnych lesov
24.09.2007 10:32
Zobudili sme sa do krásneho dňa. Slniečko vychádzalo, keď sme sa vybrali na druhú brigádu. Aj keď nás prišlo menej urobili sme kus roboty.
 
Brigádovali členovia:
 
Parohová M.
Dávidová J.
Bulková E.
Chudý J.
Krchňavek V.
Galo D.
Bednár E.
Šutriepka Š.

Brigáda
02.10.2007 10:35
Na brigáde sme vysekávali lúky.
 
Dávidová J.
Kanderková A.
Cyprichová M.
Dzurko J.
Kontiš J.
Krchňavek V.
Galo D.
Chudý J.
Bulko J.
Burmek L.
Bednár E.
Šutriepka Š.

Brigáda
10.10.2007 10:36
Po štvrtýkrát nás do lesa doviezol traktor.
 
Prácu, ktorú sme začali, bolo treba dokončiť.
 
Aj keď nás prišlo len šesť, pracovali sme tak, že sme prácu zvládli a dokončili.
 
Domov sme išli v dobrej nálade.
 
Všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili patrí poďakovanie:
 
Šutriepka Š.
Bednár E.
Burmek L.
Chudý J.
Kanderková A.
Babačová A.

Sponzori
10.10.2007 10:41
Obecný úrad    10 000 Sk
Malo Ján           3 000 Sk
Zuzík Miro         3 000 Sk
Janček Jozef     2 000 Sk
Kanderka Jozef  1 000 Sk
Kalus Luboš         500 Sk
 
Všetkých sponzorom srdečne ďakujeme!

Posedenie
11.10.2007 10:48
Dňa 11.10.2007 sa uskutočnilo posedenie všetkých členov. Pretože sa blíži koniec roka, výbor oboznámil všetkých členov o práci a urobil rozbor hospodárenia.
 
Prítomní bol aj starosta p. Bednár, ktorému sme poďakovali za doterajšiu dobrú spoluprácu. Pri dobrých kuracích stehnách a vínku, nastala debata, ktorá trvala až do večera. Všetkých 43 členov odchádzalo s dobrými pocitmi a tešili sa na nové stretnutie.

Stretnutie výboru
12.10.2007 10:46
V piatok 12. sme sa zišli, aby sme prejednali niektoré veci. Na schôdzu neprišla pokladníčka, lebo sa zotavovala v kúpeloch.
 
Prehodnotili sme aj účasť členov na brigáde. Pripravili sme posedenie so všetkými členmi, na ktorom ich oboznámime s plánom a akciami v budúcom roku.
 
Nakoniec sme zablahoželali nášmu členovi Vendelínovi, ktorý má o týždeň meniny.

Stretnutie výboru.
23.11.2007 10:53
V piatok 23.11. sme sa opäť stretli v zasadačke OV. P. Bednár chýbal, lebo nemohol prísť. Prebrali sme priebeh posedenia, ktoré bolo 11.10.2007. Naplánovali sme na 5.1.2008 ďalšie stretnutie všetkých členov, ktoré bude aj s občerstvením a pri hudbe. Po gratulácií našej Emílie sme sa rozišli.

Návšteva v Hornej Breznici
28.12.2007 10:55
V sobotu 28. decembra náš celý výbor JD pozvali priatelia z Hornej Breznice na návštevu. Pri varenom vínku a dobrej večeri sa príjemne sedelo.
 
Nechýbala ani harmonika, pri ktorej spievala celá sála. Naši hostitelia sa osvedčili, či pri obsluhovaní alebo zábave.
 
Čas ušiel ako voda, že sa nám ani domov nechcelo.
 
Poďakovali sme sa a sľúbili, že nabudúce sa stretneme u nás v Zubáku.

Naša prvá tanečná zábava
05.01.2008 10:57
Výbor JDS pripravil pre všetkých svojich členov novoročné stretnutie v kultúrnom dome. Boli pozvaní aj hostia. Starosta p. Bednár ako aj p. farár sa ospravedlnili.
 
Hostia, ktorí prišli z Púchova s predsedkyňou OV. p. Gabkovou nám pripravili program, kde nám pekne zaspievali. Pozvali sme aj priateľov z Hornej Breznice, ktorí sa vedia dobre zabávať. Do tanca vyhrávala obľúbená skupina "Song". Pri výbornom srnčom guláši a dobrom vínku sa každý dobré zabával, o čom svedčil aj plný parket tandujúcich.
 
Kto mal hlad, mohol sa ešte posilniť obloženými misami a dobrými posúchmi. Nechýbala káva a dobré zákusky.
 
Pri tanci a speve, čas ubehol ako voda. Aj keď sa nám nechcelo, museli sme sa rozlúčiť.
 
Každý odchádzal spokojný domov.

Schôdza v Púchove
13.02.2008 11:01
Dňa 13.2.2008 sa konala schôdza JDS OV v Púchove. Za našu organizáciu boli pozvaní predseda a tajomníčka. Naschôdzi okrem členov boli prítomní aj predseda KVJDS, predseda OV v Púchove a primátor Púchova. Na schôdzi sa prebrali všetky témy, čo sa týkalo dôchodcov.
 
Po malom občerstvení sme sa rozišli.

Stretnutie výboru JDS
04.03.2008 11:17
Stretnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo, malo tieto témy:
 
Pripraviť schôdzu všetkých členov
Založiť spevácky krúžok
Zvoliť nového člena výboru namiesta p. Bednára
Oboznámiť členov s plánom činnosti v roku 2008
Diskusia - záver.

Členská schôdza
09.03.2008 11:19
Výbor JDS zvolal všetkých členov na schôdzu, ktorá bola v kultúrnom dome.
 
Sála sa zaplnila za malú chvíľu, čo nasvedčovalo, že členovia Jednoty dôchodcov sa radi stretli. Prišiel aj starosta p. Bednár, ktorému predseda výboru poďakoval za všestrannú pomoc organizácií.
 
Po oboznámení členov s prácou výboru za rok 2007 a plánom činnosti na rok 2008 sme našim ženám zagratulovali k ich sviatku MDŽ a uctili sme si ich pekným kvietkom. Počas diskusie dostali členovia malé občerstvenie (párky a čas s rumom).
 
Nakoniec sme sa rozišli v dobrej nálade.

Vysádzanie stromčekov u štátnych lesov
10.04.2008 11:22
Dňa 10.4.2008 sa členovia JDS stretli na brigáde u p. Plešku. Doviezli sme sa autom, ktoré nám poskytol OV, za čo im patrí poďakovanie nášmu starostovi p. Bednárovi. Na mieste vysádzania nám p. Pleško vysvetlil, čo máme vysadiť. Sadilo sa nám dobre, veď všetci robili ako včielky.
 
Pri ohníku sme si poopekali špekačky a občerstvili sa vínkom, ktoré doniesol predseda. Nálada bola dobrá a plán sme splnili. Domov sme sa vrátili spokojní, že sme vykonali kus práce.
 
Brigády sa zúčastnili členovia:
 
Šutriepka Štefan
Bulková Emília
Bulko Ján
Slabá Tereza
Balážová Magda
Birmek Jozef
Bednár Edo
Chudý Ján
Babačová Alena
Dzurko Jozef
Dávidová Júlia
Hazalová Anna
Kanderková Tonka
Kuviková Zuzka
Ježová Milka

Čistenie lesa
13.05.2008 11:37
V máji sme sa zišli, aby sme pomohli pri čistení lesa. Po ťažbe sme všetky konáre dávali na kopy. Aj keď to bola ťažká práca, úlohu sme splnili. Členovia JDS, ktorí pracovali viacej dni si zarobili.
 
Na brigádu každý spomína len v dobrom.
 
Brigádnici:
 
Šutriepka Štefan,
Galo Dušan
Galová Helena
Burmek Ladislav
Kontiš Jozef
Kanderková Tonka
Kuviková Zuzana
Bulková Emília
Bulko Ján
Bednár Edo
Dzurko Jozef
Gelová Františka
Krchňavek Venco
Ježová Emília
Balážová Magda
Davidová Júlia
Parohová Emília

Tanečná zábava
21.06.2008 11:41
"Netreba mať žiadne stesy,
 aj keď prichádzajú plesy."
 
Dňa 21.6.2008 pripravil výbor JDS tanečnú zábavu pre všetkých svojich členov. Na želanie niektorých členov si pozvali aj rodinných príslušníkov. Starosta p. Bednár, ktorého sme pozvali, nemohol prísť. Bol omluvený.
 
Na dobrú náladu vyhrávala výborná skupina Song, ktorá vie vžey vytvoriť perfektnú zábavu.
 
Členovia výboru mali plné ruky práce, lebo museli obslúžiť okolo stovky zabávajúcich. Podávalo sa výborné vínko a kto mal málo, v šenku, ktorý mal na starosti barman p. Rovný, ho bolo dosť. Pán Slabý Rudko za asistencie členov Krchňavka, Galu a ďalších uvaril výborný guláš, ktorý všetkým chutil. Na zahryznutie boli aj cesnakové posúchy. Ani sme sa nenazdali a bolo ráno. Každý odchádzal spokojný, že tak sa dáno dobre nezabavil.

Stretnutie v prírode
28.06.2008 11:46
Sobota 28.6.2008 sa niesla v znamení príprav na prvé stretnutie členov v prírode. Členovia výboru pripravili všetko potrebné. Nachystali drevo na vatru, doviezli sud piva a pre každého člena klobásu.
 
Keď prišiel medzi nás pán starosta Bednár s manželkou a doniesol dobrú slivovicu, rozprúdila sa dobrá nálada. Prvýkrát vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá všetkých rozospievala. Pri harmonike si aj niektorí členovia zatancovali. Ani sme sa nenazdali ako ten čas rýchlo ušiel.

Púť do Šaštína
15.09.2008 11:54
"Krásna je to veru chvíľa, keď ideme do Šaštína"
 
V pondelok ráno sme sa zobudili do upršaného počasnia, ktoré nám náladu na púť trochu zhoršilo.
 
Sprevádzal nás aj náš nový pán farár. Po ceste sme si v autobuse zaspievali pekné Mariánske piesne a nálada sa zlepšila. V Šaštíne sme boli na sv. omši a keď neprestalo pršať ostali sme v kostole až do odchodu.
 
Niektorí pútnici si ešte pokúpili v stánkoch suveníri a nejaké darčeky.
 
Cesta späť nám rýchlo ubehla a šťastne sme došli domov.
 
Úryvok z časopisu:
 
Trojhranná kaplnka v Šaštíne pri bazilike sa nachádza na mieste, kde tunajší zemepán pri hádke vyhodil svoju manželku z koča. Manželka neskôr z vďačnosti za obrátenie manžela dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ktorú v roku 1564 preniesli do chrámu. 6. mája 2006 v trjhrannej kaplnke v rámci fatimskej soboty slávnostne umiestnili kúopiu Sedembolestnej od Adriána Gijáča.

Október - mesiac úcty k starším
01.10.2008 11:59
Nakoľko je mesiac október mesiacom úcty k starším, stretli sme sa všetci členovia v kultúrnom dome. Na pozvanie prišiel aj starosta p. Bednár a p. farár Čurík.
 
Dobrú náladu vytvorila aj spevácka skupina Zubáčanka. Pri malom pohostení sme našim jubilantom, ktorí sa počas roku dožili okrúhleho výročia, zagratulovali a odovzdali malý darček.
 
"Rok za rokom zneje času zvon,
veľa ráz už zaznel času jeho tón.
Netrápte sa pre vrátsky, ani biely vlas,
ešte veľa rokov prežiť v zdraví,
praje vám každý z nás."

Zber ovocia
01.11.2008 12:02
Naši členovia sa zišli, aby pomohli aj našmu dôstojnému p. farárovi pri zbere jablk.
 
Pomohli aj pri čistení na farskej budove, kde sa robila oprava.


Tanečná zábava OOJDS Púchov
29.12.2008 12:04
Na koniec roka poriadal OOJDS Púchov tanečnú zábavu. Za našu organizáciu bolo pozvaných 10 členov.
 
Po dobrej večeri a vínku sa všetci prítomní roztancovali, keď začala vyhrávať hudba. O 22.00 h sa všetci pobrali domov.
Nakoniec dôstojný pán farár všetkých počastoval dobrou slivovičkou.

Nové zloženie výboru
01.01.2009 12:07
 Od nového roku sa mení aj zloženie výboru, ktoré je znázornené v nasledujúcej tabuľke:
 
Funkcia Meno člena
predseda Štefan Šutriepka
podporedseda D. Galo
tajomník H. Galová
hospodárka M. Burmeková
člen pre kultúru H. Šutriepková
predseda reviznej komisie Z. Kuviková
podpredseda revíznej komisie Babačová
tajomník zapisovateľ Krchňavek

Druhá výročná členská schôdza
07.02.2009 12:16
Dňa 7. februára sa o 15.00 h zišli všetci členovia JDS v kultúrnom dome na výročnú členskú schôdzu, ktorú organizoval výbor ZOJDS v Zubáku.
 
V bohatom programe zhodnotil predseda výboru p. Šutriepka činnosť JDS za rok 2008. Nasledovala správa o hospodárení, ktorú prečítala hospodárka p. Burmeková M. Správu a program činnosti na rok 2009 predniesla tajomníčka p. Galová H. Taktiež boli zvolení do výboru dvaja nový členovia p. Babačová a p. Galo.
 
Na schôdzu boli pozvaní hostia z OOJDS Púchov, starosta p. Bednár a členovia výboru z Hornej Breznice.
 
V príhovore ako prvá vystúpila aj podpredsedníčka z OOJDS p. Gabková, ktorá kladne zhodnotila našu činnosť. Taktiež aj starosta p. Bednár vo svojom vystúpení pochválil našu činnosť v organizácií a prisľúbil podporu. Nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Zubáčanka.
 
Scénka, ktorú si pripravila členka výboru p. Šutriepková zožala veľký potlesk. Bola prednesená aj báseň o dôchodcoch. Podávalo sa dobré červené vínko. Nechýbali ani vypečené kuracie stehná, káva a taktiež dobré zákusky, ktoré nám napiekla členka výboru p. Galová.
 
Po celý čas až do neskorých hodín nám do tanca vyhrávala skupina Song, ktorá aj cez prestávky bavila celú sálu.
 
Domov išiel každý v dobrej nálade.

Medzinárodný deň žien
07.03.2009 12:22
Dňa 7.3.2009 sa o 15.00 hod zišli všetky členky JDS v zasadačke OÚ, ktorú poskytol výbor ZOJDS v Zubáku, pri príležitosti MDŽ.
 
Vo vykúrenej a pekne pripravenej miestnosti, neostalo voľné ani jedno miesto. V úvode zarecitovala našla elenka výboru p. Šutriepková peknú báseň s názvom "nám ženám".
 
Po príhovore predsedu výboru JDS p. Šutriepku, ktorý bol venovaný všetkým ženám, nasledoval slávnostný prípitok, pri ktorom p. Krchňavek a p. Galo rozdali všetkým členkám pekné kvety. Pri malom pohostení aj p. Burmeková predniesla peknú báseň. Dobré červené vínko ako aj koláčiky, ktoré doniesla p. Slabá Betka, chutili výborne.
 
Rozprúdila sa dobrá debata, ktorá trvala až do večerných hodín.

Brigáda na fare
26.03.2009 08:00
Na požiadanie p. farára sa zišli členky JDS, aby poumývali a očistili na fare miestnosti po remeselníkoch, ktorí pracovali na rekonštrukcií budovy.
 
Pri tejto príležitosti zablahoželali p. farárovi, ktorý mal meniny, za čo s im v kostole po sv. omši pekne poďakoval.
 
Na brigáde pracovali:
 
Šutriepková
Ježová M.
Burmeková M.
Kuviková Z.
Babačová A.
Krchňavková J.

Tanečná zábava v Streženiciach
15.05.2009 13:54
Pri príležitosti dňa matiek a otcov sa v Streženiciach uskutočnila tanečná zábava. Z našej organizácie sa zúčastnilo 12 členov. Občerstvenie ako aj večera boli zaistené.

Výpomoc na fare
13.06.2009 13:55
Dňa 13.06. 2009 sa členovia JDS zišli na miestnej fare. Pracovalo sa na dokončovacích prácach, ktoré zostali po kúrenároch. Poďakovanie patrí členom JDS aj ostatným, ktorí sa zúčastnili brigády:
 
Slabý Rudolf
Šutriepka Štefan
Krchňavek Vendel
Dzurko Jozef
Woschläger Rudolf
Šutriepka Jaroslav
Kuček
Slabý Peter

Brigáda na farskej budobe
24.06.2009 13:58
Dňa 24. júna sa zúčastnili na brigáde členky JDS na miestnej fare, ktoré celú budovu vyumývali a dali do náležitého poriadku. Boli to členky:
 
Ježová Milka
Bulková Milka
Kuviková Zuzka
Balážová Magda
Kanderková Tonka
Šutriepková Hanka
Miščia Irena
Krchňavková Júlia
Davidová Júlia
Krchňavková Eva
Burmeková Mária
Babačová Alena
Gelová Františka

Posedenie v prírode
12.07.2009 14:01
Dňa 14. júla 2009 sa stretli členovia JDS v prírode na miestnom ihrisku.
 
Na pozvanie prišiel aj p. farár. Pri ohníku sa opekala klobása. Na uhasenie smädu bolo dobré chladené pivo. Na večer, keď sa počasie zhoršilo a začalo pršať, všetci sa presunuli do budovy. Tam sa pokračovalo a pri harmonike spolu so speváckou skupinou Zubáčanka si zaspievali aj ostatní členovia. Aj napriek špatnému počasiu sa všetci dobre zabavili.

Posedenie seniorov nad 62 rokov
15.10.2009 14:04
Dňa 15. 10. 2009 na pozvanie starostu obce p. Bednára sa zišli všetci dôchodcovia, ktorí majú nad 62 rokov v kultúrnom dome. Ani poslanci p. Davik, p. J. Zuzík, p. Plešková, p. Valachová, p. Zuzíková a p. Bulková nezostali bokom a pekne pripravili stoly.
 
Pozvanie prijal aj minister p. Baška, starosta Dohnian p. Panáček a p. Savaara starosta Lednických Rovní.
 
Program spestrili aj žiaci ZŠ v Zubáku a skupina Song, ktorá hrala do nálady. Aj spevácka skupina vystúpila prvýkrát v krojoch. Za doprovodu harmonikára p. Š. Šutriepku zaspievala pekné ľudové piesne. Členky speváckej skupiny zahrali aj malé scénku a vytancovali nášho starostu p. Bednára.

Tanečná zábava v Streženiciach
16.10.2009 18:00
Na pozvanie OVJDS sa celý výbor JDS v Zubáku ako aj spevácka skupina Zubáčanka zúčastnili na tanečnej zábave v Streženiciach.
 
V bohatom programe vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá za pekné piesne zožala veľký potlesk.
 
Pri dobrej hudbe sa všetci bavili až do 22 h. Domov sme sa vrátili unavení, ale spokojní.

Október - mesiac úcty k starším
21.10.2009 14:11
V mesiaci októbri, ktorý je aj mesiacom úcty k starším, pripravil výbor JDS v Zubáku pre svojich členov malé posedenie.
 
Predseda výboru JDS p. Štefan Šutriepka najskôr poinformoval o práci členov za prvý polrok. Nasledovala gratulácia 14 členom jubilantom, ktorí dostali malý darček a pekný kvietok.
 
Nechýbala ani skupina Zubáčanka, ktorá zaspievala najskôr jubilantom, potom aj ostatným, za čo ju všetci odmenili potleskom, dobrými koláčmi, slivovicou aj vínom, ktoré doniesli naši jubilanti p. Krchňavková J., p. Dávidová J., p. Paliesková O., p. Bednárová, p. Ježo A. a R. Slabý. Rozprúdila sa debata, ktorá trvala až do večerných hodín.

Návšteva v Hornej Breznici
24.10.2009 14:15
Dňa 24. októbra 2009 sme boli celý náš výbor spolu so speváckou skupinou Zubáčanka pozvaní do Hornej Breznice na posedenie dôchodcov.
 
Po krátkom programe aj sp. skupina vystúpila so svojimi piesňami, za čo bola odmenená veľkým potleskom.
 
Po dobrom pohostní sme si aj zatancovali. Pri dobrej hudbe nám čas rýchlo ušiel. Domov sme sa vrátili všetci spokojní.

Brigáda na obchode Potravín
23.11.2009 10:00
Brigáda sa uskutočnila na obchode Potravín, kde sme dokončili opravu brány a natreli stojany na vývesné tabule.
 
Brigádovali:
Burmeková M.
Kuviková Z.
Šutriepková A.
Šutriepka Š.
Krchňavek V.
 
Brigáda na farskej budove:
Šutriepka Š
Krchňavek V.

Výročná členská schôdza
15.01.2010 09:00
    Dňa 15.1.2010 bolo v kultúrnom dome veselo. O 14.00 h za prítomnosti všetkých členov sa konala výročná členská schôdza v pekne pripravenej sále.
 
    Boli pozvaní aj hostia: predsedníčka OOJDS v Púchove p. Gabková, starosta p. Bednár Miroslav a dôst. p. faráf Čurík.
 
    V bohatom programe poinformoval všetkých členov predseda ZOJDS v Zubáku p. Šutriepka Štefan o všetkých aktivitách za rok 2009 ako aj o pláne práce na rok 2010. Nasledoval príhovor predsedkyne p. Gabkovej a starostu p. Bednára, ktorému naša organizácia ďakuje za pomoc pri našej práci.
 
Po skončení schôdze prišli aj ďalší hostia z Lúk, Púchova a Hornej Breznice.

Nasledovala tanečná zábava. Do tanca vyhrávala hudobná skupina "Song." Cez prestávku vystúpila aj naša spevácka skupina Radosť a boli zahrané 2 scénky. V pátračke, ktorá bola ako prvá zahral predseda JOJDS p. Šutriepka Št. a druhá hluché telky na trhu p. Šutriepková Anna a Krchňavková J.
 
Pri červenom vínku a dobrej večeri čas rýchlo ubehol. Domov išli všetci spokojní.

Medzinárodný deň žien
06.03.2010 10:00
Dňa 6.3.2010 pripravil výbor ZOJDS pri príležitosti MDŽ, pre svoje členky posedenie v kultúrnom dome. Po krátkom príhovore a gratulácií predsedu p. Šutriepku dostala každá žena pekný kvietok.
 
Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila sp. skupina Radosť so svojími peknými piesňami.
 
Po občerstvení sa rozprúdila veselá nálada, ktorá trvala až do večerných hodín.

Flóra Bratislava
24.04.2010 10:00
Dňa 24.4. 2010 ráno o 7h prišiel autobus, aby odviezol naše členky, ktoré sa vybrali na zájazd na "Flóru Bratislava".
 
V pekne naaranžovaných pavilónoch mali čo pozerať a obdivovať. Veď toľko pekných kvetov bola pastva pre oči.
 
Domov sa vrátili spokojné a v dobrej nálade.

Prvé stavanie májov
01.05.2010 18:00
V posledný deň apríla 2010 sa zišli priatelia folklóru a spevácka skupina Radosť, aby svojimi piesňami spestrili prvé stavanie májov.
 
Najprv sa máj staval pred kostolom za doprovodu harmoniky. Potom v sprievode sa všetci presunuli pred kultúrny dom, kde sa postavil ďalší. Pre divákov, ktorých prišlo dosť, bolo pripravené občerstvenie. Premiéru mala aj mužská spevácka skupina, ktorá sa pri spievaní striedala so skupinou Radosť.
 
Počasie bolo nádherné a rozišli sa všetci s tým, že o rok sa stretneme znovu.

Brigáda na miestnej fare
10.05.2010 13:39
V mesiaci máj sa opäť zišli členky aj členovia JDS, aby vypomohli p. farárovi pripraviť miestnosti na ubytovanie prvách návštevníkov. Muži vypratovali veci, ktoré boli nepotrebné. Niektorí dokončovali práce na vodovode. Ženy dávali do poriadku miestnosti. Na obed sa vrátil p. farár, ktorý pripravil aj občerstvenie.

Opekanie v prírode
10.07.2010 19:00
V sobotu 10.7. bolo nádherné počasie,  preto pripravil výbor JD posedenie pre všetkých svojich členov.
 
Pri ohníku sa opekali špekáčky, na uhasenie smädu bolo chladené čapované pivo. Nechýbala ani dobrá slivovička.
 
Za doprovodu harmonikára Šutriepku spievala aj skupina Radosť, ku ktorej sa pripojili aj ostatní členovia.
 
Keďže čas ušiel ako voda, večer sa všetci rozchádzali spokojní domov.
 
Opekačka sa vydarila