VZN obce
DátumNázovPopisPríloha
08.05.2014VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....f9a3f_VZN č.22014.pdf
08.05.2014VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák709c3_VZN č.1.pdf
08.05.2014Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie413e3_Vntorn predpis pre vykonanie inventarizcie.pdf
08.05.2014Smernica o sťažnostiach8ae93_Smernica o sťažnostiach.pdf
08.05.2013VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch59da4_DOC131216-001.pdf
08.05.2013VZN č.3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák4efc6_VZN . 3 - 2013 o poskytnut dotci.pdf
08.05.2013VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubákd52a7_VZN . 2 -2013_0002.pdf
08.05.2013Smernica č.1/2013 O finančnej kontroled80a6_Smernica č.1-2013 o finančnej kontrole.pdf
08.05.2013VZN č.1 O slobodnom prístupe k informáciámcb621_VZN č. 1 -2013 o slobodnom prístupe k informáciám.pdf
08.05.2012VZN o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJaf689_VZN č. 3-2012 o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ_0003.pdf
08.05.2012VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa9e8d6_VZN č. 2-2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa _0002.pdf
08.05.2012VZN o trhovom poriadku53552_VZN č. 1-2012 o trhovom poriadku.pdf
08.05.2011VZN 1/2011 o obecnom referendec603a_VZN 1-2011_o_vykonani_miestneho_referenda.pdf
08.05.2010VZN 2/2010 - o opatrovateľskej službec7b96_VZN - opatrov. služba.doc
08.05.2010VZN 1/2010 na vylepovanie volebných plagátov v obci Zubák počas volebnej kampane do NR SR, Orgánov samosprávy obce, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu , na Prezidenta SR a pri konaní Referenda569a7_VZN o predvolebnej kampani.pdf
08.05.2008Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obcecd092_Zsady hospodrenia a nakladania s majetkom obce.pdf
08.05.2008Všeobecné záväzné nariadenie č. 4-01/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zubákfff6f_VZN o nakladaní s kom.odpadom.pdf
08.05.2005VZN 1/2005 o vyhlásení záväznej časti obce Zubákfc9d9_VZN - vyhlásenie záväznej časti obce Zubák.pdf
08.05.2004VZN 2/2004 o podmienkach držania psovc4b61_VZN o podmienkach držania psov.pdf
08.05.2004VZN 1/2004 o vytvorení školského obvoduab583_VZN o vytvorení školského obvodu.pdf