Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Dodatok č.2 VZN č.3/201901.08.202215.08.2022Dodatok č.2 VZN č.3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.47642_Dodatok č. 2 k VZN.docx
Výzva na vyjadrenie 22.06.202206.07.2022Výzva na vyjadrenie vo veci určenia lesného celku Lúky   7cf6a_18729173.xml.pdf7cf6a_PM Lúky pod Makytou.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu16.06.202230.06.2022Podľa §7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ráčková I..pdf42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Franko H..pdf42a3f_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kafka F..pdf66f8a_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ráček J..pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU24.05.202207.06.202213426_02_sp_gregus_roman_oznamenie.pdf13426_03_sp_gregus_roman_km_sit.pdf
OZNÁMENIE stavebného povolenia stavby „Rekreačná chata - novostavba“ verejnou vyhláškou24.05.202207.06.202219626_04_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_sprievodny.pdf19626_03_sp_ozogany_radoslav_manz_martina.pdf19626_03_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_km_sit.pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lúky16.05.202230.05.2022Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lúkycb51c_Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku Lúky.pdfcb51c_PM Lúky pod Makytou.pdf
Záverečný účet obce za rok 202104.05.202218.05.2022Návrh záverečného účtu obce za rok 20216887a_Záverečný účet obce za rok 2021 - návrh.pdf
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lednické Rovne - oznámenie07.04.202221.04.2022Oznámenie OÚ Trenčín, odbor opravných prostriedkov- referát lesného hospodárstva 255ae_Správa o doterajšom hospodárení lesa.pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa 21.03.202204.04.2022Rozhodnutie o osobitnom obhopodarovaní lesa- porasty č. 115A, 115B, 116B, 116C, 116E, čierna plocha ČP 4, ČP 5, ČP 6, pozemok tvorby a ochrany prírodného prostredia CH12 na Lesnom celku Lednické Rovneb8b7d_Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa.pdf
Čerpanie rozpočtu za rok 202124.02.202210.03.2022Čerpanie rozpočtu za IV. štrťrok 2021e84a4_Čerpanie rozpočtu IV. štvrťrok 2021.xls
Rozpočtové opatrenie č.124.02.202210.03.2022Rozpočtové opatrenie č.1ae864_Úprava rozpočtu I. 2022.xlsa3796_rozpočtové opatrenie 2019.docx
Návrh rozpočtu obce na rok 202219.11.202103.12.2021Návrh rozpočtu obce na rok 2022c1940_Kópia - Rozpočet 2022 - návrh.xls
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona19.11.202103.12.2021Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákonada261_osk_ozogany_radoslav_manz_martina.pdfda261_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_km.pdfda261_sp_ozogany_radoslav_manz_martina_sit.pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - výrok12.11.202128.11.2021Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - výrok9ce5f_VV rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa.pdf
Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu "Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Zubák25.10.202126.11.2021Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Zubák je spracovaný v grafickej a textovej časti na internetovej stránke www.eco-cities.eu/zubak631b7_Verejná vyhláška ZaD č.2.pdf
Verejná vyhláška o zastavení časti konania OÚ Považská Bystrica02.11.202116.11.2021Zastavenie časti konania vedenom na OÚ Považská Bystrica.6ef51_VV zastavenie časti konania.pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - výrok13.10.202127.10.20217ba58_Vyhláška 12.10..pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - výrok11.10.202125.10.2021Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa v k.ú. Zubák2a836_vyhláška 11.10..pdf
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - oprava03.09.202117.09.2021Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa v k.ú. Zubák - oprava1aab9_Rozhodnutie - oprava.pdf
Rozpočtové opatrenie č.101.09.202116.09.2021Rozpočtové opatrenie č.14ab69_Rozpočtové opatrenie č.1.pdf