Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Stavebné povolenie 28.03.202411.04.202489b70_03_sp_muller_tomas_km.pdf89b70_03_sp_muller_tomas_sit.pdf89b70_03_sp_muller_tomas.pdf
Zámer na prenájom priestorov 26.03.202405.04.2024V prílohe zverejňujeme Zámer na prenájom priestorov.76cf2_Zámer na prenájom priestorov nebytových priestorov.docx
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a upustenie od ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU19.02.202404.03.2024222e4_02_sp_dubova_andrea_sutriepka_vladimir_oznamenie.pdf222e4_03_sp_dubova_andrea_sutriepka_vladimir_km.pdf222e4_03_sp_dubova_andrea_sutriepka_vladimir_sit.pdf
Schválené VZN č.2/202317.08.202331.08.2023e7e74_VZNč. 2-2023.pdf
Zámer odpredaja majetku obce - Babača Kamil, Babača Silvester02.08.202316.08.202359051_zámer Kamil, Silvester Babača.pdf
Zámer odpredaja majetku obce - Haviarová02.08.202316.08.20230e348_zámer Juliana Haviarová.pdf
Návrh VZN č.2/202331.07.202314.08.2023182a1_VZN č. 2 - 2023 - návrh.rtf
VZN č.1/2023 - schválené04.07.202318.07.20238d55e_VZN ZaD č. 2 Zubák.pdf
Grepiniak - stavebné povolenie23.06.202307.07.2023f68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta.pdff68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta_km.pdff68e5_03_sp_grepiniak_jan_cesta_sit.pdf
Pozvánka na OZ13.06.202327.06.202369e46_Pozvánka na zastupitelstvo jún.pdf
Návrh VZN č.1/2023, ktorým sa vydáva Záväzná časť „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Zubák“13.06.202327.06.20234dfb3_návrh VZN ZaD č. 2 Zubák.pdf
Stavebné povolenie - Ján Grepiniak09.06.202323.06.202338484_03_sp_grepiniak_jan_rd.pdf38484_03_sp_grepiniak_jan_rd_km.pdf38484_03_sp_grepiniak_jan_rd_sit.pdf
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok30.05.202313.06.20233b665_Plán kontrol. činnosti na II. polrok 2023.docx
Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení kolaudačného rozhodnutia č. j. SÚ-3/2023-03-TS1-20 zo dňa 13.04.2023 VEREJNOU VYHLÁŠKOU18.05.202301.06.2023ef775_04_kr_ssd_12447_oprava_chyby.pdf
Kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou18.04.202302.05.2023Navrhovateľ: Stredolovenká distribučná a.s.v zastúpení: PETROSTAV SK s.r.o.00cd2_03_kr_ssd_12447.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU13.03.202327.03.2023Žiadateľ p. Ján Grepiniak, bytom 020 64 Zubák 53 podal dňa 28.02.2023 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na pozemnú stavbu „Rodinný dom – novostavba“ umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN C 116/2 v katastrálnom území Zubák, obec Zubák. 0e40e_02_sp_grepiniak_jan_rd_oznamenie.pdf0e40e_03_sp_grepiniak_jan_rd_km.pdf0e40e_03_sp_grepiniak_jan_rd_sit.pdf
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania (§ 61) a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU13.03.202327.03.20233d17a_02_sp_grepiniak_jan_cesta_oznamenie.pdf3d17a_03_sp_grepiniak_jan_cesta_km.pdf3d17a_03_sp_grepiniak_jan_cesta_sit.pdf
Zámer na prenájom priestorov garáže01.03.202315.03.20232f25a_Zámer na prenájom priestorov garáže.pdf
Návrh dodatku č.1 k VZN č.1/202201.03.202315.03.2023Zmena ceny vody.a867f_Dodatok č. 1 k VZN 1 -2022 o obecných poplatkoch.pdf
Zámer na prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice01.03.202315.03.2023d94fd_Zámer na prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice.pdf